Kvalitet & Miljö

Kvalitets- arbetsmiljö- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi på Hagströms ska vara kundens naturliga val när det kommer till alla slags måleritjänster. Som kvalitetsinriktat måleriföretag ska vi få kunden att uppleva att dennes krav och förväntningar tillgodoses; vi ska garantera att kunden får den kompetens som utförandet kräver och att arbetet utförs i tid.

Våra medarbetare är vår viktigaste framgångsfaktor! Vi ska därför ge alla medarbetare tillräcklig information och utbildning, för att säkerställa yrkesskicklighet med personligt ansvar för varje penseldrag.

Vi ska vara tydliga i vår kommunikation både inom företaget och med vår omvärld.

Vi ska aktivt arbeta för att våra underentreprenörer och leverantörer uppfyller våra krav inom kvalitet.

Genom engagerat ledarskap skapar vi förutsättningar för kompetensöverföring och fortsätt utveckling av ett tydligt och effektivt kvalitetsledningssystem, vilket ständigt förbättrar verksamheten mot ökad kundtillfredsställelse.

Miljöpolicy

Som miljöinriktat måleriföretag ska vi genom dialog med kunden sträva efter att välja produkter och arbetsmetoder som ger såväl lång hållbarhet, som liten påverkan på miljö och hälsa.

Vi ska informera medarbetare och underentreprenörer om miljöledningsarbetet, om vikten av ständiga förbättringar och öka medvetenheten kring miljöfrågor för att inspirera till att alltid väga in miljöaspekter i sitt dagliga arbete.

Vi ska följa de lagar och krav som vi påverkas av.

Vi ska arbeta förebyggande, genom att hålla kunskap om olika produkters miljöpåverkan på en hög nivå och minska vår miljöpåverkan vad gäller transporter och hantering av överblivet material.

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och stimulera medarbetarna till engagemang genom utbildning och medbestämmande.

Vi ska följa arbetsmiljölagar och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa.

Vi har en nolltolerans gällande alkohol och droger på jobbet.

Vi ska ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning, tillhandahålla tillräckliga resurser för effektivt arbetsmiljöarbete och ständigt arbeta för förbättrad arbetsmiljö.