Nöjd-Kund-Garanti

Att köpa måleri av Hagströms Gruppen har nu blivit ännu tryggare

För konsumenter, dvs. privatpersoner som köper måleritjänster finns konsumenttjänstlagen som skydd för deras rättigheter. Men till skillnad mot vad många tror finns ingen lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen. 

Vår branschorganisation, Måleriföretagen, erbjuder därför en utökad garanti på arbeten utförda av oss och övriga medlemsföretag – en egen Nöjd-Kund-Garanti. Garantin är en tydlig manifestation från Måleriföretagens sida som syftar till att ge kunderna trygghet och att understryka medlemsföretagens höga kvalitet. 

Vad innebär garantin för dig som konsument

  • Två års garanti på utfört måleriarbete
  • Opartisk besiktning
  • Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive oss eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.

Så här fungerar Nöjd-Kund-Garantin 

  • Konsumenten påtalar fel eller brist för oss som utfört arbetet.
  • Kan parterna inte enas kallas en oberoende besiktningsman in.
  • Om vi inte följer besiktningsmannens utlåtande låter konsumenten allmänna reklamationsnämnden (ARN) besluta i frågan.
  • Vi är enligt stadgarna tvunget att följa ARN:s beslut.
  • Vägrar, mot förmodan, vi att följa ARN:s beslut tas ett annat måleriföretag in under Måleriföretagens försorg och på Måleriföretagens bekostnad Detta ersätts ända upp till en totalkostnad om två prisbasbelopp.
  • Måleriföretagen överväger därefter om att vidta återkrav och andra åtgärder mot ursprungligt oss.